Konservatives budgetforslag for 2020

Det Konservative Folkeparti i Horsens har følgende forslag til, hvordan budgettet for 2020 bør se ud, så vi dels sikre en attraktiv by for borgerne, og samtidig bevarer en sund og fremtidssikker økonomi.

Som noget generelt ønsker Konservative, at der kommer mere gennemsigtighed og mere information til politikkerne inden beslutningerne tages. Vi har set for mange tilfælde af manglende eller mangelfuld information

Byudvikling

Vi skal have en stadsarkitekt, hellere i dag end i morgen – Byen er i gang med en stor udvikling, som vil fortsætte over de næste mange år. Derfor er det vigtig med en der bevarer overblikket og sikre en ordentlig og arkitektonisk udvikling. Siden sidste år, hvor vi også havde dette ønske, er der sket meget i byen, som fortsat beviser behovet for en overordnet styring.

Flere krav til p-pladser og flere offentlige p-pladser – Kommunen skal ikke leje p-pladser til kommunens ansatte og byrådspolitikere. Som ansatte i mange andre byerhverv, må de ansatte selv sørge for parkering. På den måde kan vi måske også lokke flere over på cyklen. De penge der spares skal bruges på flere offentlige p-pladser til gavn for byens detailhandel og mindre erhvervsdrivende.

Hvis kommunen fjerner p-pladser, skal der findes nye. Det er også vigtigt at vi ikke blot lader private aktører stå for alt parkering i midtbyen. Vi skal også kigge på muligheden for flere offentlige p-pladser, så vi fortsat kan tilbyde to timers gratis parkering.

Bedre p-forhold for de borgere der bor i byen og bevarelse af deres parkeringspladser. Som eksempel bør man finde en mulighed for at p-pladserne i Emil Mølles Gade bevares og cykelstien rykkes ned på go

P-normen for nye projekter i kommunen skal hæves.

Hvis man fjerner den gratis pendlerparkering ved banegården, skal der udtænkes en løsning for at bevare gratis pendlerpladser. Konservative vil ikke gøre det svære for pendlere.

Hul-udfyldning skal være hul-udfyldning – Udbygge byen som randbyggeri og forbyde punkthuse og højhuse i den eksisterende bydel, og bevare Horsens udseende som en købstad.

Omgående stop for byggetilladelser til byggerier med altangange.

Flere grønne områder – For Konservative er det vigtigt, at vi fortsat sikrer grønne områder i kommunen. Her tænker vi ikke på træer i fliser eller grønne blomsterkummer, men reelle grønne områder, hvor folk kan færdes og opholde sig. Det er samtidig vigtigt for os, at de tilbageværende grønne pletter, ikke bliver solgt til byggegrunde. Færre fliser og mere natur.

Alle udbud skal indeholde små grunde – Ny Havnegade sælges som små grunde for at bevare gadens look, og lade private bygge deres egne huse, individuelle borgere har ikke disse muligheder i dag, ikke i byen.

Infrastruktur

Omfartsvej nord omkring HorsensDen ringvej er en naturlig forlængelse af de øvrige trafikale projekter i byen.

Trafik og parkering ved det nye Campus – Analyse og efterfølgende planlægning af trafikken og parkeringen ved campus og banearealet.

Fodgængerovergang mellem Bilka og Sunset – Der er mange mennesker, som dagligt krydser vejen der, og det skaber mange farlige situationer. Den såkaldte sikrede overgang, fungerer ikke som sikker. Fodgængere tror det er et fodgængerfelt, og går bare over. Det giver daglige farlige situationer.

Forbedring af stierne i hele kommunen – Undersøgelse af hvor mange stier der ikke er asfalteret. Vi skal have flere over på cyklen og samtidig har vi mange børn og unge der bruger stierne som skolevej. Derfor skal vi sikre nogle sikre transportveje for børn og voksne, så vi får ikke kun i Horsens by, er en attraktiv cykelby.

Bankagerstien skal asfalteres – Bankagerstien er ifølge kommunen, en af de mest trafikerede stier, og i dag er det fortsat en underbelyst grussti, som derfor ikke har krav om snerydning. På den måde er det altså langt fra en sikker skolevej til de mange børn der dagligt bruger stien.

Konservative vil derfor asfaltere stien og kigge på muligheden for øget belysning.

Fjernbusterminal ved motorvejen ved Lund I dag holder lufthavnsbussen kun ved stoppestedet ude ved motorvejen. Rigtig mange bruger derfor ikke bussen, fordi der ikke er særlig gode forbindelser til at komme derud. Konservative ønsker derfor sat gang i en udvikling af et område ved motorvejen, hvor man både kan parkere og hvor der skal køre en form for shuttle bus ind til busterminalen.

På sigt vil vi gerne forhandle med andre fjernbusser, som eksempelvis Flixbus, om at de ikke skal have deres store busser ind til banegården, hvor der bliver rigelig med trafik, men at vi i stedet løser det med denne fjernterminal, med gode muligheder for at komme til og fra.

Økonomi og erhvervsfremme

1 % effektivisering skal bibeholdes – For at bevare en sund økonomi, bør vi fortsætte med at effektiviserer. Dog er det vigtig for Konservative, at det bliver de ”kolde hænder”, der skal effektivisere, og derfor vil vi have iværksat en skærpet kontrol af, at dette overholdes.

Sænkning af grundskyld Konservative ønsker at boligejerne i Horsens, skal undgå at bruge så mange penge på boligskatter. Det er penge som de i stedet kan bruge på vores detailhandel i byen. Derfor foreslår Konservative at grundskylden sænkes med 1 %.

Skatter og afgifter – Konservative bakker altid gerne op om skatte- og afgiftslettelser, som kan give borgerne flere penge i hænderne.

Børn og unge

Nytænkning af uddannelser til ressourcesvage unge – Uddannelser i flere tempi, en slags light-udgaver.

Mere bevægelse i folkeskolen – Alle folkeskoleelever skal have flere timers idræt i skolen og mere fysisk udfoldelse.

Politik om mobilbrug – Vi bør give vores anbefalinger og sætte retningslinjer for brugen af mobiltelefonen i folkeskolen. Konservative ser gerne, at Byrådet sætter nogle restriktioner om dette, i tæt dialog med skolerne.

Motionsgrupper til 18-25 årige – Vi skal aktiverer flere af de unge som i dag sidder inde og er ineffektive. Derfor skal der laves tilbud særligt til dem, så flere unge får sig rørt.

Social og sundhed

Indsats for enlige, arbejdsløse forældre – Undersøgelse af mulighederne for at beskæftige enlige, arbejdsløse forældre, så vi undgår at tabe næste generation på gulvet, fordi vi ved, at børn og unge spejler sig i deres forældre. Som eksempel skal de i højere grad tilbydes hjælp til en dagligdag, hvor man står op om morgenen.

Flere billige boliger til udsatte unge – Unge med få ressourcer, skal have mulighed for flere billigere boliger, som de ikke behøver at gældsætte sig, for at betale huslejen, så de kan have et sted at bo.

Hytteby for hjemløse – Konservative og Kirkens korshær foreslår, at der bygges en hytteby med 8 huse i Horsens. Et fælleshus og 7 boliger til hjemløse. Boliger med to værelser, lille køkken og lille bad, på ca. 45- 50 m2.

Bygherre kan være privat investor, men vi åbner også muligheden for at kigge på det projekt, der er i Aarhus, hvor de hjemløse selv bygger boligerne.

Beliggenheden kunne være Østerlundsvej, hvor der p.t. er placeret to containerboliger. Boligerne skal placeres et afsides sted, hvor de ikke er til gene for andre naboer, men også gerne i en afstand fra Horsens by, så det er muligt at gå eller køre med bus dertil.

Boligerne skal lejes ud på permanent basis med lejekontrakt efter visitation i samarbejde med en boligforening, eller privat udlejer.

Fælleshuset er vigtigt viser erfaringer fra Vejles hytteby. Her her den sociale vicevært til huse, som har sin daglige gang i området og løser mange funktioner i hyttebyen.

Kirkens korshær har lavet et seriøst stykke arbejde, med at beskrive projektet, og vi ønsker at de inddrages i arbejdet med at få det til at ske.

Hjemløsetallene viser, at der på det givne tidspunkt boede 41 personer på herberg

  • 110 institution i Horsens. De hjemløse kan bo på et hvilket som helst herberg i hele landet og det er hjemkommunen, der er forpligtet til at betale.

Det koster ca. 32.000 kr. pr. måned at bo på herberg. (½ kommunalt, ½ statslig udgift).

7 hjemløse personer: 7 x 12 måneder x 32.000 kr. = 2.688.000 kr. pr. år.

Kommunens udgift er ca. det halve: 1.344.000 kr. pr. år.

For det beløb kan Horsens Kommune komme langt med etablering af en hytteby.

Livskvalitet til borgere med uhelbredelig kræft – Konservative ønsker at forbedre livskvaliteten både fysisk, psykisk, socialt og åndeligt for borgere med uhelbredelig kræft, og at borgeren oplever samvær med andre i en lignende situation.

Vi ønsker at lette sektorovergange for borgeren ved et samarbejde blandt andet mellem Enhed for Lindrede behandling, Vital Ceres (Rehabilitering), hjemmesygeplejen og distriktstræning i Horsens kommune, samt tidlig palliativ indsats (dvs. tidlig lindring af symptomer på en uhelbredelig kræftsygdom for at undgå unødige indlæggelser)

Alt det her ser vi kan reducere udgifterne til indlæggelser, hjemmesygepleje og fritvalgsydelser.

Penge til kirkens korshær – Kirkens Korshær og Konservative foreslår at oprette en mindre filial til varmestuen i Sundparken, f.eks. på Sundparkens Butikstorv. Fokus er at tilbyde et måltid varm mad og efterfølgende socialfaglig støtte til de brugere, der ønsker det.

Åbningstid kl. 12 – 15 på alle hverdage.

Maden produceres fortsat i varmestuen i Borgergade (af frivillige) og transporteres til Sundparken, hvor maden anrettes og serveres kl. 12.

Derefter åbent til kl. 15, hvor der serveres kaffe og te og der er en socialfaglig medarbejder til stede.

I Sundparken bor mange socialt udsatte mennesker, som kunne have stor gavn af et måltid mad og socialfaglig støtte til stort og småt.  Beboere på Sølyst er selvfølgelig også velkomne.

Penge til Krisecentret for mænd – Krisecenteret gør fortsat et stort og unikt arbejde, for en gruppe udsatte mænd. Derfor ønsker Konservative at øge hjælpen til Krisecenteret. Vi ønsker at støtten stiger til 500.000 kroner

Natur og miljø

Mårhunde skal bekæmpes – Indsatsen mod mårhunde skal fortsættes. Hedensted Kommune er op på 169 registrerede aflivede mårhunde. I Horsens er vi oppe på 60, og i Odder og Skanderborg cirka 50. Problemet med mårhunde, er mindst lige så stor i Horsens, som det er i Hedensted. Der er også registreret mårhunde i villakvarterer. Sidst på Haurowitzvej.

Det er vigtigt at vi også giver jægerne adgang til flere områder, heriblandt flere kommunale områder.

Årlig drift er cirka 40.000 men for at komme op på et niveau der ligner Hedensted, skal der købes grej. Derfor forslår Konservative at der sættes 90.000 kroner af på næste års budget.

Stop for brug af flis – Vi skal have stoppet bygningen af flis-kedel 2, og have undersøgt samtlige alternativer til afbrænding af flis.

Det er dokumenteret at afbrænding af Flis ikke er grønt.