Bestyrelsen

Billede af Finn Gade Knudsen

Finn Gade Knudsen

Formand, Økonomiansvarlig
Billede af Esben Hedeager

Esben Hedeager

Medlemsansvarlig, Bestyrelsesmedlem
Billede af Anders Krojgaard Lund

Anders Krojgaard Lund

Bestyrelsesmedlem
Billede af Anne-Mette Lund

Anne-Mette Lund

Bestyrelsesmedlem
Billede af Flemming Ejlersen

Flemming Ejlersen

Bestyrelsesmedlem
Billede af Jens Adamsen

Jens Adamsen

Bestyrelsesmedlem
Billede af Knud Ankjær

Knud Ankjær

Bestyrelsesmedlem

Peder Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Torben Vilsgaard

Bestyrelsesmedlem