Referat fra ordinær generalforsamling

Generalforsamling – Tirsdag den 24. januar 2017 kl.19:00-21:30 på Stensballegård Golfklub, Bygaden 70 – 8700
25 medlemmer var tilstede

Dirigent: Evan Herrig
Referent: Heidi Milo

1. Valg af dirigent

Advokat Evan Herrig blev valgt

2. Formand Arne Jensen beretter om foreningens virke i det forløbne år.

”Det har været et begivenheds år”

Partiet fyldte 100 år. Til denne fest deltog Arne, Finn og Birgitte fra bestyrelsen.

I april besøgte Søren Pape Horsens håndværkerforening hvor han fortalte om partiets vision 2034 plan.

Ifb med Eva Kjær Hansen sagen har vi, trods udmeldelser plus 1 medlem ved årets udgang på landsplan.

I Horsens kredsen har vi dags dato 87 medlemmer, det er lig med en lille stigning på + 4 medlemmer.

Partiet deltog på Østjysk Dyrskue i juni 2016.

Vi holdt medlemsmøde på Horsens produktionshøjskole (11 fremmødte) med et oplæg ved forstander Hans Christian Mouritsen, som fortalte om skolen og dets arbejde. Meget inspirerende og stor ros og flot arbejde til produktionshøjskolen.

Vi valgte Knud Ankjær til kredsens folketingskandidat.

I september deltog Arne, Finn, Knud og Thomas samt Frederik og Anders fra KU i Landsrådet i Herning.

Det var hyggeligt, inspirerende og med mange gode taler.

Landsråd 2017 ligger den 23+24 september i København.

Per Løkken gik som havneformand og Flemming Ejlersen tog mod udfordringerne.

–          Læs om Flemming første tid, i det sidste nyhedsbrev fra foreningen.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

Regnskabet godkendt af revisorer: Ole Jensen og John Nørremark

Det offentlige tilskud beregnes ud fra det antal stemmer partiet får.

Kontingenter udbetales fremadrettet 2 gange årligt til kredsen. Så bliver det lettere at styre indkommende gæld.

4. Fastsættelse af kontingent.

I 2017 vil kontingentet være uændret til 350 Kr

5. Indkomne forslag

Der var ingen.

6. Beretning fra den konservative byrådspolitiker Per Løkken.

Per startede med, at begrunde sit valg om, hvorfor han sætter sin politiske karriere på stand by.

Pers søn, Simon på 13 år, savner simpelthen tid med sin far.

Per fortalte, at med et mandat i byrådet, er det svært at få indflydelse i byrådet.

Allan som er indstillet som spidskandidat af bestyrelsen, fik et tillykke med valget med fra Per.

Endvidere sagde Per ” Allan er ikke en stille mand. Du tør råbe op”.

Der er en god udvikling i det konservative og Per vil gerne fortsætte sit virke i bestyrelsen. Samtidig vil han hjælpe de nye kandidater med sparring og bidrage med sit netværk.

Per opdaterede om:

Ældreområdet

Per har en opfattelse af at arbejdet og udviklingen inden for ældreområdet går fremad, uden budget overskridelser.

Skolerne

Der er kommet mere decentral styring i skoleområdet.

Hvilket man allerede kan se en positiv effekt ud af.

Karakter niveauet i Horsens er stigende.

Der er kommet mere sparring fra skoledirektøren til skolelederen, uden embedsmænd er tilstede. Dermed tør skolelederne (måske) at stå frem med ideer og præster mere. Hvilket er en vigtig investering for børnenes læring.

Børneområdet

Indenfor dagplejen og vuggestuen fik det konservative med i budgetaftalen for 2017, at der skal være et reelt frit valg til forældrene.

En stor sejr for Heidi Milo.

Havnen

Ifb med den nye Søsport Ø er der kommet en del kritik og oprettet en facebook gruppe Bevar Horsens lystbådehavn og arealer. I mediebilledet virker det som om, at havnen ’dør’ fremfor fornyelse.

Per har dog haft en god dialog med Carl Gerstrøm fra havnen.

Trods mindre plads vil det nye miljø få bedre forhold og 500 p-pladser samt lokaler til havnens og sejlsportens arrangementer og sociale netværk.

De nye højhuse vil stå i harmoni og samtidig skjule ’siloerne’.

Det forventes at stå færdig i 2025.

Kommunen betaler 30 millioner Kr til parkeringshuset.

Der blev spurgt til, hvad driftsomkostninger for lystbådehavnen er?

Ifb. med vinteropbevarings pladsen ved lossepladsen kommer sejlerne til at mangle et klubhus, hvilket sejlerne er utilfredse med.

Ang. Bebyggelse på nordhavnen.

2 gejser

Beck-gruppen

P hus under husene og et underjordisk P hus ved havne trekanten.

Lidt fra havneformanden

Flemming fortalte at der er bekymring omkring havneplanerne, men at de tager den positive hat på.

Hvorfor er erhvervshavnen vigtig og hvad betyder den for Horsens?

I samarbejde med ejendomsmægler og Flemming, er ’siloen’ fremvist som et event og med fortælling om erhvervshavnen.

Flemming vil gerne have synliggjort erhvervshavnen noget mere. Bl.a. ved en nyere opdatering af dens hjemmeside.

Der er givet tilladelse til at uddybe havnen til 6,9 meters dybde, da skibene går på grund.

Midtbyplanerne

Infrastrukturen i Horsens begynder til foråret i 2017.

Overordnet vejplan udkommer i februar 2017.

For at få et (bedre) flow i trafikken skal der udvides til 4 spor på Høgh Guldbergs Gade, hvor bygningen fra Oles gl. butik og fakta ligger, skal jævnes med jorden.

Og fra Værvej/Stensballe skal der være flow i trafikken ud til motorvejen.

Der er sat en halv milliard af til Infrakturen nord om Horsens. Så vejen forbi Forum fra Stensballe/Langmarksvej og ud mod Nørrebrogade, rettes ud.

Der er blevet talt og målt op, at rundkørslen ved Kvickly/Politiet sinker trafikken. Bilisterne kender ikke deres fletteregel.

Der er politisk flertal for, at den tunge trafik skal ud af midtbyen. Der påtænkes ny vej ved Ringvej Syd ved Vejlevej/Bjerrevej.

Infrakturen er tænkt ind i lokalplanerne ved de nye udstykninger.

I talen om P pladser, må vi sande, at der er svært at slå det nye underjordiske P hus Silkeborg er i gang med at bygge.

Allerede tilbage i 2009 forslog Per Løkken, dengang jan Trøjborg, om at bygge nyt uddannelses center på slagterigrunden.

Svaret fra Jan Trøjborg var kort, ”Nej, det kan ikke lade sig gøre”

Konservative har stemt for midtbyplanerne, men fået skrevet visse betænkeligheder ind i budgetplanen, så vi til den tid ift. lokalplanerne, stadig kan have indflydelse.

Fjernevarmeplanen

Fakta omkring varmeplanerne viser sig at holde stik, så det var den rigtige beslutning, for os at stemme imod den.

De offentlige tal for varmetabet i ledninger var 2% mens faktiske tal siger 13%

Energiministeren har været ude og erkende at der manipuleres med tallene.

Flemming fortalte at Horsens kommune er dobbelt så dyre med fjernvarmen end andre byer.

Flemming havde til et informationsmøde fået af vide, at der er 34% slitage på rørene.

Hvordan kan vi bruge fjernvarmesagen fremadrettet?

* Den er dobbelt så dyr

* Vores modargumenter holder

* Det bliver ikke mere miljømæssigt rigtigt

* Vi vogter om borgernes frie valg

I 2018 kommer der afgift på biobrændsel. Camping Lars har d.d. bekræftet at der kun kommer en kedel

7. Valg af formand

Da nuværende formand, Arne Jensen, trækker sig pga. kommunegrænsen er Finn Gade Knudsen, indstillet til denne post.

Enig generalforsamling tilslutter sig dette.

8. Valg af næstformand

Da Allan Hjort nu er spidskandidat, trækker han sig som næstformand.

Heidi Milo stiller sit kandidatur til rådighed, og bliver enstemmigt stemt ind.

Heidi Milo bliver ny næstformand.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Kjeld Pedersen og Erik Løvbjerg ønsker ikke genvalg.

Per Løkken og Kim Nørgård træder ind i stedet.

Flemming Ejlersen og Bent Kyndesgaard bliver valgt som suppleanter

10. Delegerede til Landsrådet

Udsættes

11. Valg af to revisorer og suppleant

Ole Jensen og John Nørremark tager gerne en tørn mere.

Marianne Poder bliver suppleant.

12. KV17 kandidater
  • Allan Hjort 46 år gift, far til 2. Ejer af Gallery Hjort.

Allan beskriver sig selv som værende socialkonservativ.

Allan brænder for kunst og fjernevarmesagen.

  • Esben Hedeager 46 år, far til en. Esben er ejendomsadministrator.

Esben brænder for fjernvarmesagen og midtbyplanerne.

  • Flemming Ejlersen 59 år og gift. Lang karriere ved Molslinjen og havneformand. –

Flemmings mærkesager er trafik & veje samt naturresurser

  • Thomas Højgaard 18 år – 2. års gymnasieelev

Thomas har siddet i børn og unge byrådet og været KU’er siden 2014, det sidste års tid har Thomas være formand for KU. (Thomas trækker sig den 26/1)

Ligeledes sidder han i bestyrelsen på Learnmark. Dermed har han et stort netværk af unge studerende.

  • Kim Nørgaard 22 år, læser handelsøkonomi på handelsakademiet.

Kim beskriver sig selv som principfast og vil gerne udlicitere mere markedsværdi.

Kim har været suppleant i bestyrelsen, men overtager nu Kjeld Pedersens plad.s

Kim forventer, at blive valgt som næstformand i KU til deres generalforsamling den 26/1. (Det gjorde han)

13. Kandidater til regionsrådet 2017
  • Christian Damgaard 46 år – samlevende på 15. år bonusfar til 2 piger

Ansat ved SKAT i 20 år.

Arbejder frivillig ved Horsens krisecenter for mænd

Kasser og medlemsansvarlig for det konservative i Horsens vælgerkreds

  • Finn Gade Knudsen 37 år – i forhold

Journalist

Formand for det konservative i Horsens vælgerkreds

14. Politisk drøftelse

Spørgsmål fra Esben Hedeager:

”Mangler km2 prisen på rådhuset”

Horsens er en kedelig by pga. arketikturen.

Per han vil rykke for svar

Spørgsmål fra Bent Kyndesgaard:

” Skal biblioteket flyttes ned til campus grunden eller på Rådhusgrunden”?

Per planen er, at biblioteket skal ligge på Rådhusgrunden

Flemming Ejlersen

Erhvervshanen er en 24/7 havn og arbejdsplads.

Lokalplan for nordhavnen og indflydelse på erhvervshavnen.

Vandarealet på erhvervshavnen bliver begrænset pga. byggerierne.

Flemming Thomsen kommenter, at han mener, der kan laves en forholdsvis nem og billig trafikløsning mht. omfartsmuligheden mod Tvingstrup. Fra Armballegaard mod Tvingstrup bagom Vær Kirke.

Spørgsmål fra: Vagn Nielsen

”Er CASAs nye hovedkvarter pæn og gik konservative ind for det?

Der er et flot og hygge havnemiljø i Odense.

Per Vi var tilhængere af højhusene. CASA købte trekanten og der hvor Dollys ligger.

Spørgsmål fra Ole Jensen:

”i Horsens folkeblad d.d. 24/1 skriver Enhedslisten at der 14. dage efter rådhusrokadens handel var afsluttet, er rod i økonomien.

Vil rådhusrokaden falde til jorden?

Mht. huslejestigningen den påpegede Ole Jensen inden vi stemte for forliget.

Per udtaler at der er en sund økonomi i Horsens kommune.

Knud Ankjær fortæller at han er næstformand i regionsrådets bestyrelse.

Knuds arbejde er ikke synlig, men arbejder hårdt i regionsrådet. Han vil meget gerne tage spørgsmål med fra os, hvis vi brænder inde med noget.

Knud har bl.a. sendt flg. spørgsmål til Mai Mercado

Sundhedsministeren vil undersøge, hvorfor der er så stor en forskel på, hvilke kommuner, der tilbyder børn og unge op til 18 år med diabetes type 1, en scanner fremfor nåleapparat til at måle deres blodsukker med.

–  På en dårlig dag kan et barn skulle stikkes 20-30 gange.

Derfor er en scanner et bedre tilbud – den køres ned under armhulen og måler sukkeret gennem sved/huden.

Knud har fået svar tilbage, at der ligger en diskussion mellem regionerne og kommunerne omkring økonomien. Hvem skal betale?

Der vil snart falde afgørelse.

Knud påpeger, at der inden for handicap området, er en gråzone.

Når de fylder 18 år og bliver betragtet som voksen, har de ikke længere et ordentlig tilbud.

Knud har dog fået etableret et hjem for 18-25 årige på Ternevej 69.

Pt. er der sat akutboliger til rådighed, mens der bygges permanente boliger.

15. Eventuelt

Allan tager ordet og takker både Arne og Per for godt samarbejde.

Allan var overrasket over, hvor hurtigt der kom lykønskninger ind.

Bl.a. en mail fra ”Den røde baron” sådan var en e-mail fra Peter Sørensen skrevet til Allan. Peter Sørensen mener, at han kan hjælpe Allan med at få en plads i byrådet.

Allan vil arbejde som et hold og bruge bestyrelsens individuelle kompetencer.

Allan tror på 2 mandater efter KV17.

Thomas fra KU fortæller om deres arbejde og tiltag for at gøre foreningen attraktiv. KU Horsens har pt. 55 medlemmer.

Til marts afholdes KU landsråd i Horsens. Dermed kommer der 400 unge KU’er

KU afholder generalforsamling på torsdag den 26/1

Frederik stiller op til formandsposten (fra Thomas)

Kim stiller op til næstformandsposten (fra Frederik)

Finn takker for valget som formand og siger, at han vil bringe bestyrelsen mere i samspil og have mere samarbejde med KU.

Samtidig takker han Per og Arne for det samarbejde de har haft.

Der vil komme en erkendelse til Arne, mens Per må vente, til hans byrådsperiode udløber til november.

Arne takker af og siger tak for samarbejdet.

Arne mener, det er hensigtsmæssigt at trække sig nu, da der ligger meget arbejde i formandsposten.

 

Kaffe og wienerbrød koster 55,- mobilepay til Bent K. 4054 7722

 

Tak for god, ro og orden!